Geri git   Pembelim.Net *Forum > İSLAM > Kur'an-ı Kerim

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 10-13-2017, 04:34 PM   #1
YOLCU
Super Mod
 
YOLCU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2009
Bulunduğu yer: Ankara
Yaş: 56
Mesajlar: 209
Ruh Hali:
Tecrübe Puanı: 19
YOLCU has much to be proud ofYOLCU has much to be proud ofYOLCU has much to be proud ofYOLCU has much to be proud ofYOLCU has much to be proud ofYOLCU has much to be proud ofYOLCU has much to be proud ofYOLCU has much to be proud of
Standart Kur’an Oku mak

Müs lü man lar baş tan be ri Kur’an-ı Ke rim’i ge re ği gi bi
oku mak, an la mak ve ha ya ta ge çir mek için bü yük ça ba gös ter -
miş ler dir. Bu ça ba la rın so nu cun da, Kur’an’ı oku ma ya yö ne lik
ola rak kı ra at ilim le ri, an la ma ya yö ne lik ola rak da tef sir ve tef -
si re iliş kin ilim ler or ta ya çık mış ve ge liş miş tir.
Bu ve rim li ça lış ma lar, asır lar bo yu sü re ge len Kur’an ilim -
le ri ne ve tef si re iliş kin da ha son ra ki ça lış ma la ra ışık tut muş ve
te mel teş kil et miş tir. Bun dan son ra da ay nı fonk si yo nu sür dü -
re cek tir. Bu te me le da ya lı ola rak gün geç tik çe Kur’an-ı Ke rim
ye ni ye ni işa ret ler ve me saj lar ver me ye ve da ha ni ce ha ki kat -
le ri yan sıt ma ya de vam ede cek tir.
Kur’an’ı okur ken şu hu sus la ra özel lik le dik kat edil me li dir:
Kur’an-ı Ke rim’de tek ba şı na an la şı la bi le cek pek çok
âyet bu lun mak la bir lik te ba zı âyet le rin, mut la ka Kur’an’ın bü -
tün lü ğü için de ele alın ma sı zo run lu dur. Bir bi ri ni açık lar ma hi -
yet te ki âyet ler, bir lik te göz önü ne alın ma dı ğı tak dir de, yan lış
ve ek sik an la ma lar söz ko nu su ola bi lir. Bu yüz den bir bi riy le
bağ lan tı lı âyet ler, mut la ka bir lik te de ğer len di ril me li dir.
İkin ci ola rak, Hz.Pey gam ber’in Kur’an’ı an la yış ve ha ya -
ta ge çi ri şi ne bak mak ge re kir. Her han gi bir âyet hak kın da on -
dan sa hih bir açık la ma gel miş se; âyet-i ke ri me, ön ce lik le bu
doğ rul tu da an la şıl ma lı dır. Âyet ler, Re sû lul lah’ın an la yış ve
açık la ma la rı na ay kı rı dü şe cek bir şe kil de yo rum la na maz.
Kur’an-Sün net bü tün lü ğü açı sın dan bu, son de re ce önem li dir.
Za ten ba zı âyet le rin doğ ru an la şı la bil me si, an cak Hz.Pey gam -
ber’in tef sir ve uy gu la ma sıy la müm kün ola bil mek te dir.
Kur’an-ı Ke rim’i doğ ru ve gü zel bir şe kil de an la yıp yo -
rum la ya bil mek için, İs lâm’ın ilk üç ku şa ğı nın an la yış ve açık -

la ma la rı nı da dik ka te al mak ge re kir. Çün kü ilk ku şak (Sa ha -
be), Kur’an’ın na zil olu şu na ve Hz.Pey gam ber’in onu an la yış
ve ha ya ta ge çi ri şi ne ta nık olan ne sil dir. İkin ci ku şak (Ta bi in)
ise, bu ilk ku şak la iç içe ya şa yan ve Re sû lul lah’ın Kur’an’ı na -
sıl an la yıp tef sir et ti ği ni ve na sıl ha ya ta ge çir di ği ni on lar dan
ak ta ran ne sil dir. Üçün cü ku şak olan “Te beü’t-Ta bi in” ise ikin -
ci ku şa ğın öğ ren ci le ri dir.
Bu üç ku şak, âyet le rin nü zul se bep le ri ni bil dik le rin den,
âyet le rin ön ce lik li bağ lam la rı nı da çok iyi ta nı mak ta dır lar.
Âyet le rin doğ ru an la şıl ma sın da in di ri liş se bep le ri nin göz
önün de bu lun du rul ma sı ise, son de re ce önem li dir.
Bun la ra ila ve ten, Arap ça’yı çok iyi bi len, gü ve ni lir dil bil -
gin le ri nin açık la ma la rı na ba kı lır. Kur’an-ı Ke rim’in an la şıl -
ma sın da iz le nen ve bü tün ilim adam la rın ca ka bul edi len te mel
yön tem, bu dur. Kur’an’ın doğ ru ve gü zel bir şe kil de an la şı la -
bil me si için bu usu lün iz len me si ge re kir. Yok sa bir ta kım yan -
lış ve ek sik an la ma lar dan kur tul mak müm kün ol maz. İş te bu -
nun için me âl le rin ya nın da gü ve ni lir tef sir le re ih ti yaç var dır.
Bi lin di ği gi bi İs lâm’ın ana kay na ğı Kur’an’dır. Bu ana
kay nak, Hz.Pey gam ber’in Sün ne ti nin de di nin kay na ğı ol du -
ğu nu or ta ya koy mak ta dır. An cak bu ra da önem li olan, Sün ne -
tin bi ze sa hih ola rak ulaş mış ol ma sı dır. Bu iti bar la Hz.Pey -
gam ber’in Sün ne ti, Kur’an’dan son ra İs lâm di ni nin ikin ci
kay na ğı dır. Bun dan son ra üm me tin ic maı ve ilim adam la rı nın
ic ti hat la rı ge lir. Do la yı sıy la her han gi bir ko nu da “İs lâm’da şu
şöy le dir” di ye hü küm ve re bil mek için bel li dü zey de bir il mî
bi ri ki me sa hip ol mak ve di nî hü küm ler ko nu sun da iz le nen
usu lü bil mek ge re kir. Bu se bep le böy le bir il mî bi ri ki me sa -
hip ol ma yan lar, yal nız ca Kur’an-ı Ke rim me âl le ri ne ba ka rak
di nî hü küm ler çı kar ma ya kalk ma ma lı dır lar.

Kur’an-ı Ke rim oku mak, Kur’an ti la ve ti ola rak da ifa de
edi lir. Kur’an ti la ve ti nin ken di ne has usul ve ada bı var dır.
Kur’an-ı Ke rim, hu şû için de ta ne ta ne, ke li me le rin ve harf le -
rin hak kı nı ve re rek; dü şü nüp me sa jı nı kav ra ma ya ça lı şa rak ve
tec vid ku ral la rı na uy gun ola rak oku nur. Kur’an-ı Ke rim’in bu
şe kil de okun ma sı biz zat Kur’an-ı Ke rim’in ta li ma tı dır. Bu
pren sip çer çe ve sin de müs lü man lar Kur’an-ı Ke rim’in kı ra ati -
ni Hz. Pey gam ber den na sıl işit ti ler se öy le ce oku ya gel miş ler
ve bu oku yuş tar zı nı bir ema net ola rak ku şak tan ku şa ğa ti tiz -
lik le nak let miş ler dir.
Kur’an-ı Ke rim okur ken son de re ce ih lâs lı ol ma lı, onun
Al lah ke la mı ol du ğu nun bi lin ci için de bu lu na rak bü tün var lı -
ğıy la ona yo ğun la şıp zih ni ni baş ka dü şün ce ler den arın dır ma -
lı dır. Kur’an’ın doğ ru dan ken di ne hi tap et ti ği ni dü şü ne rek
oku du ğu âyet ler den et ki len me li dir.
Na maz da Kur’an’ın ori ji nal naz mı nın dı şın da ter cü me si
ve ya me âli okun maz. Zi ra yu ka rı da da be lir til di ği gi bi
Kur’an’ın hiç bir me âli Kur’an de ğil dir. Çün kü in di ril di ği la -
fız la rın dı şın da, Arap ça bi le ol sa, baş ka söz ler le ifa de edi len
ma na, Al lah’ın ke la mı de ğil, mü ter ci min on dan an la dı ğı dır.
Oy sa Kur’an’ın mu ci ze li ği yal nız ca an lam da de ğil dir. Bu
özel lik, Kur’an’ın la fız la rın da da var dır. Bu se bep le Kur’an-ı
Ke rim na maz da an cak as lî şek liy le ve ori ji nal la fız la rıy la oku -
nur. De ği şik dil ler ko nu şan bü tün müs lü man la rın gün lük iba -
det le ri olan na maz da or tak bir özel lik ola rak Kur’an’ı ori ji nal
şek liy le oku ma la rı, ev ren sel bir din olan İs lâm di ni nin mü’ -
min ler ara sın da vü cu da ge tir di ği iba det bir li ği nin bir te za hü rü
ola rak ken di ni gös te rir.
Bu nun la be ra ber bir müs lü ma nın en azın dan na maz da
oku du ğu âyet ve sû re le rin an lam la rı nı öğ ren me ye ve bun la rı

an la ya rak ve du ya rak oku ma ya ça lış ma sı biz zat Kur’an’ın is -
te di ği bir hu sus tur.
Kur’an me âl le ri doğ ru dan doğ ru ya Kur’an ol ma mak la
be ra ber, Kur’an’dan yan sı ma lar ni te li ğin de ol duk la rın dan, on -
la rı in san sö zü olan di ğer me tin ler le bir gör me mek ge re kir. Bu
se bep le, Kur’an’ın çe vi ri ve me âl le ri ne de ge rek li say gı gös te -
ril me li dir. Çün kü Kur’an’ın as lı nı oku mak na sıl bir iba det ve
ta at ise me âli ni oku mak da se vap ka zan dı rı cı bir iş tir.
Eli niz de ki Me âl
Kur’an-ı Ke rim’i oku mak, an la ma ya ça lış mak ve onun
ışı ğın dan ya rar lan mak, sa mi mi her Müs lü man’ın en bü yük ar -
zu su dur. Ay rı ca, Kur’an’ın da vet ve me sa jı nın, tüm in san lı ğa
doğ ru bir şe kil de ulaş tı rıl ma sı, bu işe ehil olan müs lü man la rın
gö re vi dir.
Di ğer ta raf tan, Kur’an-ı Ke rim’in, hiç ol maz sa bel li bir
se vi ye de an la şı la bil me si için, ül ke miz de, özel lik le yir min ci
yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan iti ba ren me âl le re kar şı il gi ve ta lep
yo ğun laş mış tır. Bu il gi ve ta lep, pi ya sa ya birçok me âlin çık -
ma sı na se bep ol muş tur. Bun la rın için de, ge rek li özen gös te ri -
le rek ha zır la nan la rın ora nı nın dü şük ol du ğu nu söy le mek yan -
lış ol maz. Bel ki de bu se bep ten, hak lı ola rak hal kı mız, yu ka rı -
da sö zü nü et ti ği miz ta le bi, Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı ’nın kar şı -
la ma sı nı ar zu et mek te dir.
1930’lu yıl lar da El ma lı lı Mu ham med Ham di YA ZIR’ın
“Hak Di ni Kur’an Di li” ad lı de ğer li ese ri ni neş re de rek çok
önem li bir hiz me ti ye ri ne ge tir miş olan Di ya net İş le ri Baş kan -
lı ğı, da ha son ra ilk bas kı sı 1961 yı lın da ya pı lan “Kur’an-ı Ke -
rim ve Türk çe An la mı (Me âl)” ad lı Kur’an me âli ni neş ret miş -

tir. Birçok bas kı sı ya pı lan bu me âl, 1990’la ra ka dar Baş kan lı -
ğın me âli ola rak hiz met gör müş tür. Baş kan lık ça bu me âlin ba -
sı mı nı sür dür me im kânı kal ma yın ca; Di ya net İş le ri Baş kan lı -
ğı, halk tan ge len yo ğun ta le bi de göz önü ne ala rak, ye ni bir
me âl ha zır la ma ya ka rar ver miş tir. İş te, Din İş le ri Yük sek Ku -
ru lu’n ca ha zır la nan eli niz de ki me âl, Baş kan lı ğın ye ri ne ge tir -
me si ge re ken bu önem li gö re vi ifa et mek ve hal kın bu ko nu -
da ki yo ğun ta le bi ne ce vap ve re bil mek ümi di ve dü şün ce siy le
mey da na ge ti ril miş tir. Şu nu özel lik le be lirt mek ge re kir ki,
Baş kan lık, bu gö re vi ye ri ne ge tir me ye ça lı şır ken, da ha ön ce
de fa lar ca be lir til di ği üze re, Kur’an-ı Ke rim’in hiç bir di le hak -
kıy la çe vi ri si nin müm kün ol ma ya ca ğı nın bi lin cin de dir.
Eli niz de ki me âl de müm kün mer te be sa de bir dil kul la nıl -
ma ya ça lı şıl mış tır. Ba zı âyet le rin me âl le ri ve ri lir ken, âyet le rin
da ha iyi an la şı la bil me si için, dip not lar da, il gi li baş ka âyet le re
atıf lar ya pıl mış tır.
Kur’an’da bir den faz la yer de ge çen bel li fi il, te rim ve
isim le rin me âl le rin de bir li ği sağ la ya bil mek için, za ru ret ol ma -
dık ça, ay nı kar şı lık la rın kul la nıl ma sı na özen gös te ril miş tir.
Ba zı âyet le re dip not lar da kı sa açık la ma lar ge ti ril miş tir.
Bi lin di ği gi bi pek çok yer de Kur’an-ı Ke rim’in kı sa ve
öz lü bir an la tım tar zı var dır. Bu an la tım tar zın da, sö zün uza -
ma ma sı için, ba zı hu sus lar söy len me den ge çi lir. Arap ça’ya va -
kıf olan lar, sö zün akı şın dan, söy len me yen le ri de kav ra mak ta
güç lük çek mez ler. Âyet le rin me âli ve ri lir ken, bu hu sus lar, ih -
ti ya ca gö re pa ran tez içi açık la ma lar la ve ril me ye ça lı şıl mış, an -
cak pa ran tez le rin, cüm le le rin akı cı lı ğı nı en gel le me ye cek şe -
kil de ol ma sı na gay ret gös te ril miş tir.
Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı’ nın, İs lâm di ni nin bi rin ci kay na -
ğı Kur’an-ı Ke rim’in doğ ru an la şı la bil me si ve an la tı la bil me si

yo lun da ki ça ba la rı sür mek te dir ve sü re cek tir. Me âl ko nu sun -
da ki ça lış ma la rı da eli niz de ki bu me âl le nok ta lan mış de ğil dir.
Bu me âlin da ha iyi hâ le ge le bil me si için ça lış ma lar sür dü rü -
lür ken, eh li yet li ilim adam la rı nın eleş ti ri ve tav si ye le ri nin hiç
şüp he siz çok bü yük kat kı la rı ola cak tır.
Me âlin, Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılmasında katkı
sağlamasını dileriz.
__________________
Ben Bir Yolcuyum Bugün Varım Yarın YOKUM..
YOLCU isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Hizli Erisim


WEZ Format +2. Şuan Saat: 02:23 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
BULUT ELEKTRONİK SERVİS VE WEB TASARIM HİZMETLERİ

haberler


Fal | Güzel Sözler | Fıkralar | Biyografiler | Şiirler | Yeni Şarkı Sözleri | Rüya Tabirleri